Regulamin zakupów

REGULAMIN

§ 1. Sklep i Klienci.
1. Właścicielem sklepu internetowego „Żuczek” zwanym dalej Sklepem, jest Firma Żuczek Waldemar Ciosek, ul. Wiejska 31, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6562201333
2. Stroną dokonująca zakupów w Sklepie, zwana dalej Klientem, jest pełnoletnia osób fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może zaciągać zobowiązania.
3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem poprzez:
– wiadomości e-mail pod adresem: sklep@zuczek-zabawki.pl
– telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 730 110 078 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00
– korespondencją tradycyjną: na adres: Firma Żuczek Waldemar Ciosek, ul. Wiejska 31, 29-100 Włoszczowa
4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

§ 2. Oferta Sklepu.
1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem domeny: www.zuczek-zabawki.pl
2. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru.
3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu w chwili składania zamówienia.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.
5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Zakup jest dokumentowany paragonem lub fakturą VAT. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje Klient podczas składania zamówienia.
7. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub  Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Włączoną obsługę Java Script,
2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§ 4. Zamówienia i realizacja.
1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu jak również pod adresem mailowym podanym w § 1 niniejszego regulaminu do kontaktu ze sklepem.
2. W razie wątpliwości przesłane do Sklepu zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub drogą e-mail przez pracownika działu obsługi klienta.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności podanych danych- e-mail, telefon, adres. W przypadku podania błędnego adresu koszty przesyłki w obydwie strony ponosi Klient. Zamówienia bez podania pełnych danych: nazwisko i imię, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail – nie będą realizowane.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
5. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.
6. Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§ 5. Płatności.
Sklep udostępnia Klientom następujące możliwości zapłaty za zamówione towary:
a) Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto podane w formularzu lub na stronie Sklepu.
b) Płatność internetowa, przy pomocy operatora PayU.
c) płatność kartą płatniczą

§ 6. Prawo odstąpienia.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 1 Regulaminu.
3. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a) dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz
b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do m.in. umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
§ 7. Reklamacje.
1. Klienci mogą składać reklamacje odnośnie zakupionych towarów.
2. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres kontaktowy Firma Żuczek Waldemar Ciosek, ul. Wiejska 31, 29-100 Włoszczowa;
b) telefonicznie pod numerem kontaktowym +48 730 110 078;
c) w formie elektronicznej na adres mailowy sklep@zuczek-zabawki.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, dane towaru oraz treść reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

§ 8. Dane osobowe.
1. Przekazując Sklepowi dane osobowe, Klient zgadza się na ich przetwarzanie przez Sklep na zasadach wskazanych niżej.
2. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel Sklepu, który dokonuje przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 9. Przepisy końcowe.
1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.zuczek-zabawki.pl. Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do zawartych przez ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Klientów zamówień.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.